International law blog

Cases and News

ILC Commentaries

جوانترها برای اینکه اشتباه ما را تکرار نکنند و وقت و پول خود را برای کپی کردن کتاب مستطاب کامنتری کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها که با مقدمه ی پروفسور کرافورد چاپ شده هدر ندهند، می توانند به اینجا رجوع کنند و آن متن و البته برخی دیگر از شرحیات کمیسیون را ملاحظه نمایند.

Advertisements

فوریه 9, 2009 Posted by | دانشگاهی | ۱ دیدگاه

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی در روزنامه ی رسمی شماره ی 18625 مورخ 16 بهمن 1378 به طبع رسید. این کنوانسیون که با اعلامیه ی تفسیری جمهوری اسلامی ایران همراهی می شود شامل بر 4 بخش و 42 ماده است.

اعلامیه ی تفسیری ایران در بخش اخیر بیان می دارد: «طبیعی است موضوعات زیر می تواند از جمله ی موضوعات موافقتنامه های دو یا چند جانبه (ی فوق الذکر) قرار گیرد: 1- تعریف واحد از «جرایم تروریستی» و «جرایم سیاسی»…»

ماده ی 2 کنوانسیون مقرر داشته «در اجرای مفاد این کنوانسیون، جرایم زیر حتی با انگیزه های سیاسی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد: 1. تعرض به پادشاهان…». واژه ی تعرض در این ترجمه معادل با واژه ی Aggression قرار گرفته. شاید ترجمه ی روشن تر می توانست سوء قصد باشد.

فوریه 9, 2009 Posted by | معاهدات بین المللی, تروریزم, سازمان های منطقه ای | بیان دیدگاه